دوره های آموزشی

مربیگری فنی حرفه ای(پداگوژي عمومي)

مربیگری فنی حرفه ای(پداگوژي عمومي)

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای