تاریخ ثبت خبر :23 اسفند 1395 ، 09:47
947 بازدید

کارگاه آموزشى ویژه موتورسواران پیک موتورى برگزار شد

اولین کارگاه آموزشى ویژه موتورسواران پیک موتورى و رونمایى از طرح آشکارسازى جعبه هاى پیک موتورى ترا » با قابلیت بهتر دیده شدن در شب به همت مؤسسه درسالن اجتماعات سبز دانشگاه اصفهان با حضور « زیست مسئولان برگزار شد. رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان در این کارگاه آموزشى که جمعى از موتورسواران

اولین کارگاه آموزشى ویژه موتورسواران پیک موتورى و رونمایى از طرح آشکارسازى جعبه هاى پیک موتورى ترا » با قابلیت بهتر دیده شدن در شب به همت مؤسسه درسالن اجتماعات سبز دانشگاه اصفهان با حضور « زیست مسئولان برگزار شد.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان در این کارگاه آموزشى که جمعى از موتورسواران شاغل در پیک موتورى حضور داشتند گفت: درسال جارى 50 درصد از تصادفات منجر به فوت در استان اصفهان، مربوط به راکبین موتورسوار بوده و 85 درصد تصادفات منجر به فوت موتورسواران نیز از طریق ضربه به سر اتفاق افتاده است که با استفاده از کلاه ایمنى مى توانست از آن جلوگیرى کند.

سرهنگ رضا رضایى در مقایسها ى بین حوادث ا تفاق ا فتاده خودرو و موتورسیکلت، اظهارداشت: در حوادثى که اصولاً براى خودرو پیش مى آید بیشتر خودرو آسیب مى بیند اما درحوادث موتورسیکلت، حتىا گر موتورسیکلت سوار قانون را رعایت کرده باشد خود راکب دچار حادثه خواهد شد. بنابراین

با رعایت مقررات ایمنى، مى توان حوادث براى راکبین موتورسیکلت را کاهش داد.

وى خطاب به حاضران در این کارگاه با تأکید بر اینکه شما شغل پیک موتورى دارید و بخاطر شغلتان براى تأمین معیشت از موتور استفاده مى کنید ،بنابراین باید مقررات راهنمایى و رانندگى را مدنظر داشته باشید و بسیار دقت کنید، گفت: موتورسیکلت البته محاسن ومعایبى دارد و من اصولاً از موتور به عنوان راکب مرگ یاد مى کنم چرا که معتقدم موتورسوار باید به اراده خود و از راه ساده توجه به مقررات راهنمایى و رانندگى آن را به تسخیر خود درآورد و دراین راستا ایمنى در همه حوزه ها باید اصل کار باشد.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان افزود:رانندگان مظهر نماد فرهنگى استان اصفهان که پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامى است، مى باشند و رفتار شما در رانندگى، تأثیرگذار است.

وى از راکبین موتورسیکلت ها خواست با توجه به افزایش میزان دیه، موتورسیکلت هاى خود را هرچه سریع تر بیمه کرده و گواهینامه مخصوص موتورسیکلت دریافت کنند وبراى حفظ سلامت خودا ز کلاها یمنى، دستکش و...ا ستفاده کنند و سفیران خوبى براى رعایت مقررات در شهر باشند ومعتقدم رفتارهاى ما در کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه اجتماعى مؤثرا ست.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان البته هشدارى هم به موتورسواران پیک موتورى داد و گفت:با توجه به اینکه شغل شما پیک موتورى است و با اینکارخانواده را تأمین مى کنید دستور مى دهم در صورت تخلف شدیدترین برخورد با شما صورت گیرد. بنابراین ضرورى است مقررات را به طور کامل رعایت کرده و به شرطى که هواى هم را داشته باشیم به شما افتخار خواهیم کرد و سال آینده نیز همایش بزرگى را براى راکبین قانون مند که امروزدر این همایش شرکت کرده اند برگزار کرده و آنان را به جامعه معرفى خواهیم کرد.

مدیر عامل موسسه جاده امن امید نیز با قدردانى از حضور موتورسیکلت سواران پیک موتورى در این کارگاه آموزشى گفت: اولین کارگاه آموزشى ویژه موتورسوارن پیک موتورى به منظور کسب مهارت هاى هواى موتورسواران » رانندگى ایمن با موتورسیکلت با شعاربرگزار شد. « را داریم

پیمان صالحى ترافیک و محیط زیست را از معضلات برشمرد و افزود: اگر موتورسواران پیک موتورى اصول ومقررات راهنمایى و رانندگى را رعایت نکنند بسیار خطرناك است و فوتى، مصدومیت وجراحات ناشى از تصادفات علاوه بر اینکه فرد را از چرخه فعالیت خارج مى کند عواقب جبران ناپذیرى براى خانواده ها به جاى مى گذارد.

وى با بیان  ینکه امروز در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرى تحول خوبى ایجاد شده است، افزود: امید است این کارگاه آموزشى بتواند راهاوردهاى بسیار خوبى براى راکبین موتورسوار به ارمغان داشته باشد.