قانون مندی کسب و کار اینترنتی

آموزشگاه راهبران در زمینه برگزاری دوره های اموزشی فعالیت می کند .

خدامت ارائه شده در این آموزشگاه به شرح زیر می باشد :

برگزاری و ثبت در دوره های آموزشی از جمله دوره های کامپیوتر ، حسابداری و برق

تمامی خدمات ارائه شده در این دوره طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد .