برندهای طرف قرارداد

ذوب آهن

ذوب آهن

شرکت توزیع نیروی برق اصفهان

شرکت توزیع نیروی برق اصفهان

شرکت پالایش نفت اصفهان

شرکت پالایش نفت اصفهان

سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای

سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

کانون انجمن های صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالای استان اصفهان

کانون انجمن های صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالای استان اصفهان

اداره کل آموزش و پروش اصفهان

اداره کل آموزش و پروش اصفهان

اتاق اصناف ایران

اتاق اصناف ایران